Selasa, 12 September 2017


KONSEP SEKOLAH BERTERASKAN TARBIYYAH DI SAMER ADALAH SELARI SERTA BERTEPATAN DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM (FPI) DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK).

KONSEP SEKOLAH BERTERASKAN TARBIYYAH DI SAMER ADALAH SELARI SERTA BERTEPATAN DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM (FPI) DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)."Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan soleh, harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah s.w.t untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggung-jawab sebagai hamba dan khalifah yang boleh memberi sumbangan terhadap kesejahteraan ummah"

Dapat dilihat bahawa Falsafah Pendidikan Islam (FPI) lebih mementingkan segala ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pembentukan akhlak dan peribadi muslim juga diasaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan. Abdul Halim (1989) membuat kesimpulan bahawa para sarjana dan cendiakawan Islam mempunyai pemikiran dan pendapat yang sama mengenai Pendidikan Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tempat teratas. Oleh itu beliau merumuskan bahawa Pendidikan Islam harus berperanan untuk membentuk peribadi yang memenuhi ciri-ciri insan "Kamil" iaitu sempurna. Antara ciri-ciri tersebut adalah:

1. Mempunyai keimanan yang teguh.
2. Patuh dan tekun menjalankan perintah-perintah Allah s.w.t dan menjauhi segala larangan-Nya.
3. Mempunyai akhlak yang luhur.
4. Mempunyai sikap sosial yang baik.
5. Memiliki ilmu pengetahuan dan kematangan intelektual yang tinggi.
6. Mampu berdikari dalam segala aspek khususnya di dalam mencari rezeki untuk kehidupannya sendiri dan orang yang menjadi tanggungjawabnya.
7. Bersedia memikul tanggungjawab agama dalam segala aspek seperti peribadi, masyarakat, negara dan seluruh umat manusia.

Ia tidak jauh berbeza, jika dibanding dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Jelas bahawa FPI menyokong dan memperkukuhkan FPK kerana hasrat FPK adalah untuk melahirkan insan yang holistik, diberikan nilai tambah oleh FPI melalui pendekatan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. FPI, yang berasaskan Islam, menolak sebarang usaha membentuk golongan pelampau dan perkauman.

ETOS SAMER - TARBIYYAH

ETOS SAMER - TARBIYYAH


Maksud Etos Tarbiyyah

-Perwatakan sebuah sekolah iaitu ,identiti , acuan dan imej berasaskan tarbiyyah.

-Penampilan sekolah dari sudut tarbiyyah dan kewujudan iklim tarbiyyah di sekolah.

-Kewibawaan, keunggulan, kredibiliti, personaliti sesebuah sekolah berasaskan tarbiyyah.


Unsur Etos Tarbiyyah

-Mengembangkan potensi warga sekolah dengan menjadikan tarbiyyah sebagai teras.

-Menggerakkan budaya cemerlang berteraskan tarbiyyah.

-Membangunkan sistem pendidikan berteraskan tarbiyyah.


Ciri ciri warga sekolah yang mempunyai Etos Tarbiyyah

-Ketaatsetiaan warga sekolah terhadap pemimpin sekolah .

-Komitmen tinggi terhadap visi, misi dan objektif.

-Semangat berpasukan warga sekolah – cara bekerja untuk capai matlamat organisasi.

-Profesionalisme dalam tugasan pengajaran dan pemudahcaraan.

-Semangat serta bertanggungjawab untuk memikul tugasan.

DEFINISI TARBIYYAH SAMER

DEFINISI TARBIYYAH SAMER


TARBIYAH merupakan suatu usaha untuk menyeru warga Samer   mentauhidkan Allah dalam segenap aspek kehidupan dengan menyokong kalimat kalimat perintahNya  beragendakan panduan al amr bil ma’ruf dan an nahi anil mungkar. Tarbiyah perlu jelas berkenaan asas dan dasarnya yang akan          mempengaruhi tatacara pelaksanaan atau modus operandinya.

KESANNYA, amar maaruf nahi mungkar di Samer akan berjalan dengan lancar, teratur,tersusun,mengikut perancangan,berfasa,beragenda,dibuat kajian prestasi, dikoordinasi dan ada keseragaman serta keselarasan yang berpusat.

KAEDAH TARBIYAH di Samer ialah kaedah Islam yang merujuk kepada Al Quran dan As Sunnah .Mekanisme tarbiyyah di Samer pula mestilah dinamik dan anjal yang praktikal.

Allah Taala berfirman maksudnya :
‘Dan katakanlah (wahai Muhammad ) Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan ),maka Allah dan RasulNya serta orang orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan  ; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah ) Yang Mengetahui perkara perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’.
                                                                                                                        (At Taubah : 105)

SATU ASPEK PENTING dalam format tarbiyah di Samer ialah muhasabah. Dalam bahasa semasa ia disebut sebagai penilaian, refleksi ,post mortem, kajian separuh penggal atau review. Kerja kerja sebegini boleh dilakukan apabila ada satu perancangan menyebut sasaran yang jelas dan dapat diukur dan ,maka ini bermaksud perancangan tarbiyah di Samer juga mesti mempunyai strategi dan fasa fasa pencapaian yang boleh dijangkakan.

TARBIYAH DI SAMER bermatlamat melahirkan individu, masyarakat dan kepimpinan yang akan mempunyai sifat sifat mulia iaitu, bertaqwa kepada Allah, beriltizam kepada jamaah , berkemampuan memikul tanggungjawab dan boleh memimpin, memiliki aqidah yang sahih ,ibadah yang sempurna, memahami syariat islam dan sirah rasulullah serta sahabat baginda ,muamalahnya mesti betul serta menghayati islam sepenuhnya .

VISI, MISI ,OBJEKTIF

VISI, MISI ,OBJEKTIF


VISI TARBIYYAH SAMER

Memartabatkan Samer sebagai SAM / SABK Berteraskan Tarbiyyah yang terunggul di Selangor dan Malaysia.

MISI TARBIYYAH SAMER

Suatu usaha yang sistematik, terancang dan berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu Allah dan Sunnah Rasulullah berkembang sepanjang zaman untuk diamalkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan muslim sejati yang mampu menegakkan syariat Allah di muka bumi ini.
OBJEKTIF TARBIYYAH SAMER

1. Membentuk bi’ah Islamiyah yang diredhai Allah dalam persekitaran Samer. 
2. Dalam rangka kesinambungan melaksanakan cita cita dan harapan penubuhan SAM JAIS iaitu melahirkan muslim beriman ,beramal dan muttaqi.
3. Merangka etika dan garis panduan yang dinamakan Kod Tarbiyah Samer sebagai garis panduan yang jelas serta menyeluruh .

KPI TARBIYYAH SAMER

KPI TARBIYYAH SAMER 


Tarbiyyah Merupakan Teras Kecemerlangan Dan Kehebatan Sekolah Agama Menengah Rawang.. Maka bagi memastikan ia terus menjadi ETOS dan kebitaraan SAMER, 6 komponen berikut telah diwujud, dilaksana, dinilai dan terus diperkasakan....

DASAR TARBIYYAH 
- Falsafah
- Definisi dan Konsep
- Visi, Misi, Objektif

MAJLIS TARBIYYAH 
- Badan Dakwah & Tarbiyyah ( Badar )
- Biro Tarbiyyah dan Musolla ( Asrama)
- Pusat Kecemerlangan Tarbiyyah (Surau)
- Program Sumur

KOD TARBIYYAH 
- Garis panduan
- Pencegahan 
- Amar Maaruf Nahi Mungkar

TAGLINE DAN IKRAR TARBIYYAH 
- Samer bumi Tarbiyyah.... Di sini lahirnya Ulama' Dan Umara'
- Perhimpunan Rasmi

TARBIYYAH KOMPREHENSIF
- Tarbiyyah Pentadbiran dan Pengurusan
- Tarbiyyah Kurikulum
- Tarbiyyah Hal Ehwal Murid
- Tarbiyyah Kokurikulum

BIMBINGAN BERASASKAN TARBIYYAH
-Guru Pembimbing Tarbiyyah (GPT)
-AJK Pembimbing Tarbiyyah (APT)
-Sesi Muhasabah Individu & Berkelompok

IKRAR TARBIYYAH SAMER

IKRAR TARBIYYAH SAMER


DENGAN NAMA ALLAH ,
KAMI WARGA SAMER BERIKRAR , 

AKAN MEREALISASIKAN ,
MISI DAN VISI TARBIYYAH SAMER , 
MELAHIRKAN ULAMA' DAN UMARA'

AKAN BERPEGANG TEGUH,
DENGAN AL QURAN DAN AS SUNNAH , 
BAGI MENCAPAI PENANDA ARAS BERIKUT,

PERTAMA
MEMAHAMI MATLAMAT TARBIYAH ,
MENJANA KEIMANAN DAN KETAQWAAN

KEDUA
MENYERTAI PROGRAM TARBIYYAH,
UNTUK MENUJU KECEMERLANGAN

KETIGA
MEMATUHI KOD TARBIYAH , 
SEBAGAI GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN INSAN

TARBIYYAH KOMPREHENSIF DI SAMER

TARBIYYAH KOMPREHENSIF DI SAMER


1.PENTADBIRAN
-Menyemaikan dalam hati, fikiran dan tindakan setiap anggota pentadbiran supaya mentauhidkan Allah dalam semua aspek tugasan pentadbiran serta pengurusan sekolah.

-Anggota pentadbiran dan kakitangan sokongan fokus dengan elemen Tarbiyyah iaitu
i. Setiap tugasan yang dilaksanakan adalah kerana ia merupakan perintah Allah.
ii. Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala tugasan yang kita lakukan .
iii. Niat dan keikhlasan melaksanakan tugasan.
iv. Melaksanakan tugasan sebagai ibadah dan amal soleh kepada Allah.
vi. Menjaga serta memelihara solat, aurat dan pergaulan dalam proses pentadbiran dan pengurusan.

2. KURIKULUM
-Menyemaikan dalam hati , fikiran dan tindakan setiap guru dan murid supaya mentauhidkan Allah dalam semua aspek PDPC dan pentaksiran.

-Elemen Tarbiyyah Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah tarbiyyah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.

- Fokusnya ialah guru juga pelajar mengaitkan setiap PDPC dengan elemen tarbiyyah iaitu ;
i. Setiap ilmu yang disampaikan guru adalah ilmu dari Allah.
ii. Allah Maha Berkuasa dan Pencipta alam ini.
iii. Niat dan keikhlasan menuntut ilmu.
iv. Menjaga adab dengan Allah dan guru.
v. Ilmu melahirkan insan berakhlak mulia.
vi. Menjaga serta memelihara solat, aurat dan pergaulan dalam proses PDPC.

-Elemen tarbiyyah ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. 

-Elemen Tarbiyyah Merentas Kurikulum akan mengukuhkan elemen yang sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni serta Patriotisme.

3. HAL EHWAL MURID

-Menyemaikan dalam hati, fikiran dan tindakan setiap guru dan murid supaya mentauhidkan Allah dalam semua aspek pelaksanaan khidmat Hal Ehwal Murid.

-Fokusnya ialah guru dan murid mengaitkan setiap perkhidmatan dan kepimpinan dengan elemen Tarbiyyah seperti ;
i. Setiap urusan perkhidmatan dan kepimpinan yang dilaksanakan oleh guru dan murid adalah amanah dari Allah.
ii. Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat apa yang kita lakukan.
iii. Niat dan keikhlasan melaksanakan perkhidmatan dan tugas kepimpinan.
iv. Melaksanakan amar maaruf dan nahi mungkar .
v. Kepimpinan wajib berakhlak mulia.
vi. Menjaga serta memelihara solat, aurat dan pergaulan dalam proses melaksanakan perkhidmatan dan tugas kepimpinan.

4. KOKURIKULUM

-Menyemaikan dalam hati , fikiran dan tindakan setiap guru dan murid supaya mentauhidkan Allah dalam semua aspek pelaksanaan aktiviti Kokurikulum.

-Fokusnya ialah memastikan guru dan murid mengaitkan setiap aktiviti Kokurikulum dengan elemen Tarbiyyah seperti ;
i. Setiap ilmu kokurikulum yang disampaikan guru adalah ilmu dari Allah.
ii. Allah Maha Berkuasa dan Pencipta alam ini.
iii. Niat dan keikhlasan melaksanakan dan mengikuti aktiviti Kokurikulum.
iv. Menjaga adab dengan Allah dan guru.
v. Aktiviti Kokurikulum melahirkan insan berakhlak mulia.
vi. Menjaga serta memelihara solat, aurat dan pergaulan dalam aktiviti Kokurikulum.